Home Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden, privacy en cookies van BootAanBoot.nl

Gebruiksvoorwaarden

1) Definities
Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Bezoeker: een persoon die de Website bezoekt, ongeacht de wijze waarop.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, domeinnamen, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Website: BootAanBoot.nl en alle gelinkte websites van YachtFocus of derden. Andere websites kunnen ook eigen voorwaarden hanteren. Daar waar zulke andere voorwaarden conflicteren met deze Gebruiksvoorwaarden van YachtFocus, zijn de Gebruiksvoorwaarden van YachtFocus bepalend.
YachtFocus: de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. Yachtfocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960 en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

2) Eigendom
Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YachtFocus, onder meer, verboden om:

 1. (een kopie van) de gehele of gedeeltelijke Website en/of de daarop geplaatste merken te (her)gebruiken voor enig doel anders dan het informeren van Bezoekers tijdens het bekijken van de Website; en
 2. (een gedeelte van) de Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog, digitaal bestand of website van iemand anders).

3) Inhoud

 1. YachtFocus heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden.
 2. YachtFocus garandeert niet dat de inhoud van de Website juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.
 3. Als er op de Website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.
 4. De inhoud van deze Website maakt noch geheel noch gedeeltelijk deel uit van enige overeenkomst tussen YachtFocus en (het bedrijf van) Bezoeker, met uitzondering
  1. van de webpagina ‘Advertentievoorwaarden’ daar waar het een expliciete aanbieding en/of overeenkomst voor de plaatsing van advertenties in (een van de) tijdschriften van YachtFocus betreft; en/of
  2. van de webpagina ‘Bestelformulier online account’ daar waar het een expliciete aanbieding en/of overeenkomst tussen YachtFocus en (het bedrijf van) Bezoeker betreft.
 5. Voor zover wettelijk toegestaan sluit YachtFocus, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid aan Gebruiker uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Website of een andere aan de Website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal YachtFocus in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  1. handelingen door Bezoeker verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste informatie;
  2. de onmogelijkheid de Website te gebruiken; en
  3. het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

4) Aan de Website gekoppelde sites (gelinkte sites)
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze Website. Dit betekent niet automatisch dat YachtFocus verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

5) Persoonsgegevens
Indien Gebruiker via de Website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals naam en e-mailadres, is onze Privacy Verklaring van toepassing. Wij raden Bezoekers aan deze Privacy Verklaring die elders op deze webpagina staat goed te lezen voordat hij of zij ons deze gegevens verstrekt.

6) Cookie Verklaring
YachtFocus laat cookies achter op het systeem waarmee Bezoekers toegang verkrijgt tot de Website. Wij raden Bezoekers aan deze Cookie Verklaring die elders op deze webpagina staat goed te lezen voordat hij of zij de Website gebruikt.

7) Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website neem dan schriftelijk contact op met YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

8) Veranderingen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website en/of deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

9) Nietigheid
Indien enige bepaling van de voorwaarden en verklaringen op deze webpagina nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal YachtFocus een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

10) Forum- en rechtskeuze
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 Privacy Verklaring

1) Algemeen

 1. Dit is het online privacy beleid van de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960, en aan haar gelieerde ondernemingen.
 2. Waar in deze Privacy Verklaring termen met een hoofdletter worden geschreven, kunnen deze termen zijn gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden, die u elders op deze webpagina leest.
 3. In deze Privacy Verklaring wordt uitgelegd hoe YachtFocus gebruik maakt van de persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.) die Bezoekers aan YachtFocus verstrekken.
 4. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. YachtFocus houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een database. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens is deze registratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

2) Minderjarigen
YachtFocus verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar oud zonder toestemming van een ouder. Indien Bezoeker jonger is dan 16 garandeert Bezoeker door gebruik van de Website dat Bezoeker voornoemde toestemming aantoonbaar heeft verkregen.

3) Afmelding en wijziging
Een Bezoeker heeft te allen tijde het recht te eisen dat persoonsgegevens betreffende hem/haar verwijderd worden uit de database van YachtFocus en van de Website dan wel gewijzigd worden. Voor verwijdering of wijziging van persoonsgegevens dient Bezoeker een daartoe strekkend schriftelijk verzoek te zenden aan YachtFocus Media BV, Binderij 7b, 1185 ZH te Amstelveen.

4) Verzamelde informatie
YachtFocus verzamelt de volgende persoonsgegevens van Bezoekers via het informatieaanvraagformulier: namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, evenals de tekst in de informatieaanvraag zelf, voor zover dat als persoonsgegeven kan worden aangemerkt.

5) Cookies
Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verzameld middels zogeheten cookies. Voor onze Cooky Verklaring zie elders op deze webpagina.

6) Gebruik van persoonsgegevens
Verzamelde persoonsgegevens worden alleen door YachtFocus en eventueel in samenwerking met door YachtFocus geselecteerde betrouwbare ondernemingen gebruikt voor:

 1. het laten functioneren van de Website;
 2. om de kwaliteit en service van de Website te monitoren en verbeteren; en
 3. voor het verzenden van informatie en promotie door middel van nieuwsbrieven, tekstberichten etc. voor zover Bezoeker daarvoor toestemming verleent. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een daartoe strekkend verzoek schriftelijk te verzenden naar YachtFocusMedia B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

7) Beschikbaarheid voor derden
YachtFocus zal persoonsgegevens van Bezoekers niet aan derde partijen geven voor andere doeleinden dan in deze Verklaring opgenomen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven of na een rechterlijk bevel. Voor het verwerken van uw informatieaanvraagformulier is het wellicht noodzakelijk om (een deel van de) persoonsgegevens uit te wisselen met bedrijven. Ook in het geval van een (voorgestelde) verkoop van YachtFocus kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld.

8) Links naar andere sites
De Website bevat links naar sites van andere bedrijven. Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat op andere websites andere privacy regels kunnen gelden en dienen daarvan kennis te nemen alvorens persoonsgegevens achter te laten.

9) Vragen/contact
Voor vragen of klachten kunnen Bezoekers schriftelijk contact opnemen met YachtFocusMedia B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

Cookie Verklaring

1) Algemeen

 1. Dit is het cookie beleid van de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd te 1185 ZH (Amstelveen) aan de Binderij 7b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960, en aan haar gelieerde ondernemingen.
 2. Waar in deze Cookie Verklaring termen met een hoofdletter worden geschreven, kunnen deze termen zijn gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy policy, die u elders op deze Website leest.
 3. Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe YachtFocus gebruik maakt van cookies die het achterlaat op de computer van een Bezoeker.
 4. Bezoeker kan zijn/haar browser zo instellen dat Bezoeker tijdens een bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik kan worden gemaakt of dat er geen toegang is tot bepaalde onderdelen van de Website.

2) Gebruik van cookies

 1. BootAanBoot.nl voldoet aan de laatste afspraken tussen OPTA en de Minister van Economische Zaken, van december 2012, welke naar alom gedeelde verwachting met spoed in die ondoordachte want slecht bruikbare cookiewet* zullen worden ingebouwd. Daarom is het niet noodzakelijk als Bezoeker aan de Website toestemming te geven of te weigeren voor plaatsing van cookies. U wordt dus niet met een pop-up of balk lastiggevallen en u hoeft niet extra te klikken om de Website te kunnen bekijken.
  1. BootAanBoot.nl kent zogeheten ‘first party cookies’, eigen cookies nodig voor het technisch goed functioneren van de Website.
  2. Voorts kent BootAanBoot.nl cookies van Google Analytics waarmee bezoekstatistiek wordt bijgehouden, welke echter door middel van speciale programmacode geanonimiseerd aan Google worden doorgegeven en waarvoor dus evenmin toestemming hoeft te worden gevraagd.
  3. Voorts kent BootAanBoot.nl cookies van Facebook opdat Bezoekers beknopte informatie van de Facebook- van YachtFocus of BootAaanBoot binnen de Website kunnen bekijken en/of YachtFocus of BootAanBoot kunnen ‘liken’.
  4. YachtFocus stemt geen eigen banneradvertenties af op individuele of groepen Bezoekers en heeft geen interesse in het surfgedrag van individuele bezoekers, anders dan daar waar het gaat om geanonimiseerde bezoekerstotalen.

Ad *: Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen voor uiteenlopende doelen worden gebruikt, maar in het geval van BootAanBoot.nl is zoals bovenstaand beschreven het enige gebruik:

 1. functioneel noodzakelijk, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en/of om ingetypte gegevens bij de overgang naar een volgend beeldscherm te kunnen onthouden. Deze cookies zijn onontbeerlijk voor het technisch naar behoren functioneren van BootAanBoot.nl;
 2. geanonimiseerd t.b.v. Google Analytics;
 3. vergaren van Facebook likes.

3) Vragen/contact
Voor vragen of klachten kunnen Bezoekers schriftelijk contact opnemen met YachtFocus Media B.V., h.o.d.n. YachtFocus, gevestigd aan de Binderij 7b, 1185 ZH in Amstelveen.

Meest gelezen afgelopen week