Hoe kies ik mijn expert pleziervaartuigen?

EMCI

Er zijn veel misverstanden met betrekking tot het kiezen van de geschikte expert pleziervaartuigen. Onnodig, zo vindt EMCI, mits de juiste uitgangspunten worden toegepast.

Vrije expertkeuze
In Nederland geldt vrije expertkeuze. Wel kunnen verzekeraars, financiers en rechtbanken eisen stellen aan de voorwaarden waaraan de expert moet voldoen. Deze eisen hebben dan bijvoorbeeld betrekking op kennis, vaardigheden en ervaring. Het is aan u als  opdrachtgever om een expert aan te stellen die hieraan voldoet.

Verstand van zaken
Niemand heeft verstand van alles, dus ook experts niet. Het is belangrijk dat uw expert ook daadwerkelijk verstand heeft van het schip, het probleem, het onderdeel of de installatie dat gekeurd moet worden. Ga na of de expert voor uw opdracht voldoende geschikt is, bijvoorbeeld door het benaderen van referenties of opvragen van een opdrachtenportfolio.

Werkwijze
Ga vooraf na welke werkwijze de expert hanteert en of dit geschikt is voor het type opdracht dat u de expert gaat geven. Toets op de volgende uitgangspunten:
• Wordt gewerkt tegen bestaande normeringen zoals CE en ISO? Indien dit niet zo is: hoe wordt geborgd dat de uitkomsten controleerbaar zijn en worden de uitkomsten geaccepteerd door andere belanghebbenden, zoals verzekeraars, financiers en rechtbanken? Kies voor een expert waarbij duidelijk is tegen welke normering hij of zij werkt.
• Wordt gewerkt met moderne en geijkte apparatuur? Is deze apparatuur afgestemd op de
expertiseopdracht? Deze apparatuur is veelal kostbaar en vereist goede instructie en (na)-scholing. De tijd is voorbij dat ‘op het oog en een beetje kloppen en voelen’ volstaat. Een professionele expert heeft specialismen en stemt de apparatuur hierop af.
• Ontvangt u een schriftelijke rapportage? Een professionele expertise kent altijd een schriftelijke (eind)rapportage. Een goede eindrapportage bevat: een omschrijving van de opdracht, benoeming van de resultaten en uitkomsten en een beschrijving van de gebruikte/toegepaste apparatuur, normering en methodiek.

Opdracht
Geef een heldere en schriftelijke opdracht aan de expert. Bespreek en leg vast wat wel en niet onder de expertise valt en wat hiervan de eventuele gevolgen zijn. De meeste aankoopkeuringen zijn een beperkte quick-scan, waarin dus bepaald onderzoek niet wordt gedaan en niet is inbegrepen; voorbeelden hiervan zijn vlak- en verfdiktemetingen en proefvaarten. Maak heldere afspraken over eventueel meerwerk. Bespreek vooraf hoe om te gaan met eventuele expertisefouten en aansprakelijkheid; heeft de expert een dekkende
beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Is de opdracht voldoende helder en eenduidig indien een contraexpertise noodzakelijk is?

Schade-expertise of aankoopexpertise
Er bestaan grote verschillen tussen schade-expertise en aankoopexpertise. Ga na waarin uw expert is gespecialiseerd.

Anders dan expertise
Experts worden ook veel ingezet als arbiter, bindend adviseur, deskundige, mediator of rapporteur. Deze werkzaamheden vragen om aanvullende kennis en vaardigheden van de expert. Ook stellen verzekeraars, financiers en rechtbanken veelal aanvullende eisen, zowel op het gebied van de kennis van de expert als ook ten aanzien van de werkwijze en rapportages.

Onafhankelijkheid

Ga na of uw expert voldoende onafhankelijk is. Een expert die provisieafspraken heeft met een makelaar, jachtservicebedrijven of jachtwerven is niet onafhankelijk. Indien de expertiseopdracht niet door u, maar bijvoorbeeld door de verzekeraar of bank, wordt gegeven, ga dan goed na of de expert voldoende vrijheid en mandaat heeft om onafhankelijk te handelen.

Contra-expertise
Bij contra-expertise gaat het erom dat de uitkomsten van een eerdere expertise worden getoetst. Contraexpertiseopdrachten geven veel gedoe en leiden nogal eens tot geschillen. Veel van het gedoe is te herleiden tot ‘fouten en misverstanden’ rondom de aanstelling van de oorspronkelijke expert en de hieraan gekoppelde opdracht en/of de wijze van uitvoering
van de opdracht. Bij een onduidelijke of niet volledige opdracht is het geschil geboren bij het geven van de opdracht. Als in de opdracht geen methodiek en normering is beschreven, ontstaat een vrij schootsveld tijdens de contraexpertise. Ons devies: voorkom
gedoe over contra-expertise door het goed en eenduidig regelen van de oorspronkelijke opdracht.

Procedure vereisten
EMCI-experts zijn verplicht te werken volgens de EMCI-procedure vereisten. Hiermee zijn aspecten zoals genoemd in dit artikel afgedekt. Vragen of opmerkingen? Mail naar het
EMCI secretariaat. We staan u graag te woord!

Robert Tettelaar
EMCI Register
T: 088-0038735
info@emci-register.com

www.emci-register.com